รอบรั้ว โรงเรียน

กิจกรรมต่าง ๆภายในโรงเรียน

การอบรม วpa วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565


การทำบุญตักบาตรวันศุกร์ ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565

โรงเรียนหันคาพิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรม ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในกับพระสงฆ์ 5 รูป พิธีเริ่มหลังเข้าแถวหน้าธงเวลา 8.10 น.โดยประมาณ ในวันนี้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งที่อาคารโดม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสวดมนต์ในห้องเรียน

คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร มาศึกษาดูงาน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

กิจกรรมปฐมนิเทศและเสริมสร้างคุณธรรมนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธศึกษาปีที่ 4 วันที่ 14 พฤษภาคม 2565

มี


กิจกรรมอบรมตามโครงการ

กิจกรรม