กลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคคล

การอยู่เวรปฏิบัติงาน

ยื่นฟอร์มใบขอแลกเวร

ให้คุณครูกรอกข้อมูล แล้วปริ้นต์ออกมาเพื่อลงนาม

  1. กรอกข้อมูล ต่างๆ ในฟอร์ม ใบแลกเวร

  2. ปริ้นต์ไฟล์ PDF ออกดี

  3. ในครูผู้แลกเวรและผู้รับแลกเวรลงนาม

  4. ในผู้บริหารให้ความเห็นชอบและลงนาม

ยื่นฟอร์มใบลา

ให้คุณครูกรอกข้อมูล เพื่อสร้างใบลา แล้วปริ้นต์ออกมาเพื่อลงนาม

สารสนเทศครูและบุคลากร

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

ระบบวิทยะฐานใหม่ PA

วันที่ 5 กันยายน 64

ช่วงเช้า

https://www.youtube.com/watch?v=qyo2yhxP98o


ช่วงบ่าย

https://www.youtube.com/watch?v=iitty2ZSg3g


เอกสารงานงบประมาณ

แผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2567

สารสนเทศโรงเรียนหันคาพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2563