คำอธิบายรายวิชา ประวัติศาสตร์ ส32104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

 

ศึกษาวิเคราะห์ผลงานของบุคคลสำคัญท่านต่างๆ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มีส่วนสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยและประวัติศาสตร์ไทย  วางแผนกำหนดแนวทางและการมีส่วนร่วม  การอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย
โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การสืบค้นข้อมูลปฏิบัติจริง  สรุป  รายงาน  เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการ  ในการคิดวิเคราะห์  การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อความหมายทางสังคม  และนำประสบการณ์ด้านความรู้  ความคิด  ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์

 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด

 

มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจและธำรงความเป็นไทย

ตัวชี้วัด

1.ส 4.3 ม 5/1 วิเคราะห์ประเด็นสำคัญของประวัติศาสตร์ไทย

2 ส 4.3 ม 5/2 วิเคราะห์ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อชาติไทย

3.ส 4.3 ม 5/4 วิเคราะห์ผลงานของบุคคลสำคัญทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ที่มีส่วนสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย และประวัติศาสตร์ไทย

จัดทำโดย นางวรรณภา คำสอน ครู คศ. 2 วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนหันคาพิทยาคม