อ้างอิงจาก : หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ของ สสวท.
 
   
 
   
 
 
 
นางนภัค สุพรรณไสว ตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 
โรงเรียนหันคาพิทยาคม
หมู่ 1 ตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5